Tatranet_Real_logo TatranetReal.sk

Pridať do obľúbených - Tatranet Real
Slovak languageEnglish languageUkrainian/Russian languagePolish language Druh nehnuteľnosti

Pozrieť všetky ponuky [58]
Tip: Znížená cena!
 Naše pobočky

 Menu

 Náš partner pre vzdelávanie

Slovenská realitná akadémia


   Novostavby na predaj

 Makléri onlineTatranetReal.sk_logo Intranet
 Exkluzívni partneri

Liptov.sk Časté otázky a odpovede


Ako hľadať medzi nehnuteľnosťami?

Rýchle vyhľadávanie:

Na každej stránke sa v hornej časti zobrazuje modul Vyhľadať nehnuteľnosť vo svojom okrese
 • ak nič nevyplníte, len stlačíte tlačítko "Hľadať" - vyhľadajú sa všetky nehnuteľnosti
 • ak si z rozklikávajúceho menu vyberiete akúkoľvek 1 položku a stlačíte "Hľadať", zo všetkých nehnuteľností sa vyhľadajú len tie, ktoré vyhovujú tejto Vašej požiadavke
 • ak si z rozklikávajúceho menu vyberiete niekoľko položiek, zo všetkých nehnuteľností sa vyhľadajú len tie, ktoré vyhovujú všetkým označeným požiadavkámČo potrebujete ak chcete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť

Predaj rodinného domu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán
 • stavebné plány
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj bytu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • pôdorys
 • znalecký posudok (zabezpečujeme)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majitel)

Predaj pozemku:

 • aktuálny list vlastníctva
 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)Čo je to "Nesúlad DP" na liste vlastníctva?

 • Podľa smernice Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na obnovu katastrálneho operátu sa jedná o nesúlad medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemkov.
 • Zmenený DP (druh pozemku) sa vyznačí v zátvorke. V súpise nehnuteľností sa zápis vykoná tak, že v katastri evidovaný druh pozemku je zapísaný v stĺpci "DP" kódom evidovaného druhu pozemku, v stĺpci „CHAR.“ sa vyznačí nesúlad medzi evidovaným a skutočným stavom druhu pozemku kódom ..9 (ďalej len „kódom nesúladu“), pričom na prvých dvoch miestach sa uvádza kód druhu pozemku zisteného v teréne (napr. skutočný druh pozemku je ovocný sad a v katastri evidovaný je trvalý trávny porast - v DP bude kód 7 a v CHAR. 069); zároveň sa vykoná zápis neoprávnene zmeneného stavu do zoznamu nesúladov.Čo obsahuje list vlastníctva (LV)

List vlastníctva sa skladá z troch základných častí:
Časť A: MAJETKOVÁ PODSTATA,
Časť B: VLASTNÍCI,
Časť C: ŤARCHY.

Časť A - majetková podstata.

Obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam a údaje o nich:
 • PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape:
  Parcelné číslo (číslo/poddelenie/diel parcely),
  Výmera v m2, Druh pozemku, Spôsob využ. p., Umiestnenie pozemku, Právny vzťah, ...
  Pokiaľ je na parcele plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na parcele.
  Kolónka "Iné údaje" obsahuje informácie o vlastníckych vzťahoch k stavbe, ktorá prípadne leží na pozemku.
  Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu parcelu registra C, kolónka nie je vypísaná.
 • PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu:
  Parcelné číslo, Výmera v m2, Druh pozemku, Nesúlad DP, Pôvodné k.ú., Počet č. UO, Umiestnenie pozemku.
  Pokiaľ je na parcele plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na parcele.
  Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu parcelu registra E, nie je blok vôbec vypísaný.
 • Stavby:
  Súpisné číslo, na parcele číslo, Druh stavby, Popis stavby, Druh ch.n., Umiest. stavby.
  Stavby bez súpisného čísla sú zaradené na koniec zoznamu.
  Pokiaľ je na stavbe plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na stavbe.
  Kolónka "Iné údaje" obsahuje informácie o vlastníckych vzťahoch k parcele, na ktorej leží stavba. Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu stavbu, nie je kolónka vôbec vypísaná.

Časť B: vlastníci a iné oprávnené osoby.

Obsahuje podstatné informácie o vlastníkoch a oprávnených osobách:
 • Informácie o vlastníkoch
  Por. číslo, Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, Spoluvlastnícky podiel, Tituly nadobudnutia, Iné údaje. Údaje sú usporiadané podľa poradového čísla.
 • Pokiaľ je na byte alebo na oprávnenej osobe plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na byte resp. na oprávnenej osobe.
 • Kolónka "Iné údaje" obsahuje informácie viazané k správcom a nájomcom.

Časť C - ťarchy.

obsahuje ťarchy, vecné práva a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenie:
 • vecné bremená
 • záložné práva
 • predkupné práva
 • iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné právaRegistračná povinnosť pri prenájme
(nehnuteľností, bytov alebo nebytových priestorov okrem pozemkov)

V zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) bolo v roku 2009 zákonom č. 504/2009 Z.z. novelizované ustanovenie § 31 ods. 2 a následne zákonom č. 563/2009 Z.z. aj ustanovenie § 110j.

Zákon č. 504/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2010 v zákone o správe daní okrem iného novelizáciou § 31 Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov spresnil toto ustanovenie tak, že registračná a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú len časť bytu, časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti. Podľa § 31 ods. 2 písm. a) a b) zákona o správe daní:

Fyzická osoba, ktorá

a)   nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu,

b)   je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane.

Zákon č. 563/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2010 v zákone o správe daní okrem iného novelizoval § 110j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010. Podľa § 110j ods. 4 zákona o správe daní:

Fyzická osoba, ktorá nemala registračnú povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009, je povinná požiadať správcu dane o registráciu podľa § 31 ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára 2010. Fyzická osoba, ktorá nemala oznamovaciu povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2009, je povinná splniť si oznamovaciu povinnosť podľa § 31 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára 2010.

Z vyššie uvedených noviel zákona o správe daní vyplýva
registračná alebo oznamovacia povinnosť pre fyzické osoby nasledovne:

 1. Fyzická osoba, ktorá je už zaregistrovaná na daňovom úrade podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a začne po účinnosti novely zákona o správe daní t.j. po 1. januári 2010 na území Slovenskej republiky prenajímať časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

  Táto fyzická osoba je povinná v zmysle § 31 ods. 2 písm. b) novelizovaného zákona o správe daní túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane, a to do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.
 2. Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná na daňovom úrade podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a začne po účinnosti novely zákona o správe daní t.j. po 1.januári 2010 na území Slovenskej republiky prenajímať časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

  Táto fyzická osoba je povinná v zmysle § 31 ods. 2 písm. a) novelizovaného zákona o správe daní požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu, a to do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.
 3. Fyzická osoba, ktorá nemala registračnú povinnosť podľa zákona o správe daní účinného k 31. decembru 2009 a ktorá na území Slovenskej republiky už pred 1. januárom 2010 prenajímala a naďalej prenajíma časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

  Táto fyzická osoba je povinná v zmysle § 110j ods. 4 novelizovaného zákona o správe daní požiadať správcu dane o registráciu najneskôr do 28. februára 2010.
 4. Fyzická osoba, ktorá nemala oznamovaciu povinnosť podľa zákona o správe daní účinného k 31. decembru 2009 a ktorá na území Slovenskej republiky už pred 1. januárom 2010 prenajímala a naďalej prenajíma časť bytu alebo časť nebytového priestoru, alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

  Táto fyzická osoba je povinná v zmysle § 110j ods. 4 novelizovaného zákona o správe daní splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr do 28. februára 2010.

Miestna príslušnosť pri prenajímaní časti bytu alebo časti nebytového priestoru, alebo časti nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.

Registračné tlačivo Prihláška k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade, alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR (www.drsr.sk), v ponuke Daňové tlačivá/ Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá.
©2023 Tatranet Real       Facebook   RSS Feed       Mapa stránok SK | EN | RU
Tatranet Real® a Logo TatranetReal™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Tatranet Real.


Top of page
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujem súhlas s ich používaním: OK | Chcem vedieť viac